Som bruger af MinUddannelse, ønsker vi at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger med respekt for oplysningernes fortrolighed og dit privatliv i overensstemmelse med gældende regler.  

I denne Privatlivspolitik, kan du læse mere om hvilke samt hvordan vi behandler dine personoplysninger og du kan læse mere om dine rettigheder i den forbindelse. 

Vores Privatlivspolitik er opdelt under følgende overskrifter: 

 1. Dataansvar
 2. Kontraktoplysninger
 3. Behandlingsaktiviteter
  1. Cookies
  2. Tilgængelige tjenester
 4. Formålet med behandlingsaktiviterne
 5. Databehandlere
  1. Tredjelandsoverførsler
 6. Behandlingssikkerhed
 7. Sikkerhed
 8. De registeredes rettigheder
  1. Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
  2. Ret til berigtigelse
  3. Ret til sletning
  4. Ret til begrænsing af behandling
  5. Ret til indsigelse
  6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  7. Tilbagekaldelse af samtykke
  8. Generelt
 9. Klage til Datatilsynet
 10. Opdatering af denne privatlivspolitik

  1.0 Dataansvar  

  I UVdata udvikler vi systemer og løsninger, som dækker vores kunders meget forskellige behov, og som derfor anvendes i vidt forskellige sammenhæng af vidt forskellige mennesker. Data, der arbejdes med, er aldrig UVdata’s men UVdata’s kunders, og det er derfor også UVdata’s kunder, som har politiker for, hvordan de anvender deres data. For alle vores systemer og løsninger gælder det dog, at som databehandler behandler KMD persondata i henhold til den databehandleraftale, der er indgået med dataansvarlig.  

  MinUddannelse er derfor databehandler for behandlingen af de personoplysninger, som behandles under brugen af løsningen. Denne behandling sker som led i opfyldelse af en kontraktuel forpligtelse indgået med den dataansvarlige om levering af it-system. Behandlingen sker derfor I overensstemmelse med afgivne instruks fra den dataansvarlige.  

  2.0 Kontaktoplysninger 

  Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

  UVdata A/S 
  Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg 
  CVR-nr.: DK27988954 
  Telefon: +45 4460 6629 
  E-mail: support@uvdata.dk 

  Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her: 

  E-mail: privacy@uvdata.dk 
  Ved brev: UVdata A/S, Lauritzens Plads 1,9000 Aalborg, att. ”Data Protection Officer – DPO” 

  3.0 Behandlingsaktiviteter 

  Der forekommer følgende behandlingsaktiviteter, når MinUddannelse tilgås.  

  Der bliver behandlet almindelige personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, som eksempelvis navn på elever og lærerer, skoletilhørsforhold, private adresser, telefonnummer, e-mail mv. Dertil bliver der behandlet oplysninger om cpr-nummer i henhold til Databeskyttelseslovens § 11.  

  3.1 Cookies 

  Formålet med brug af cookies er at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse af webstedet. Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til tredjepart i andre tilfælde end de, der er beskrevet herunder. 

  Vores hjemmeside anvender følgende typer cookies: 

  • WordPress  – teknisk cookie der tjekker om du er logget ind på siden. 
  • Cookie consent – teknisk cookie, der tjekker om du har sagt ja til, at du er klar over, at du browser et site med cookies. 
  • Tredjepartscookies fra iframes/embeddede elementer fra eks. Youtube, hvilket bliver beskrevet i et selvstændigt afsnit. 

  MinUddannelse behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse. 

  3.3 Tilgængelige tjenester 

  I MinUddannelse kan videoer fra Youtube vise. Dette indbefatter at Youtube, som ejes af Google, benytter sig af tredjepartscookies. Det betyder, at hvis du som bruger, afspiller en video på siden, indhenter Google oplysninger om din brug af YouTube, herunder oplysninger om den video, du ser, samt hyppigheden af og størrelsen på dine dataoverførsler.  

  Dertil benyttes YouTube API tjenester for at kunne levere denne service. Denne service gør det muligt opdage, se og dele videoer. Du kan læse mere om Youtubes Terms of Use gennem linket: https://www.youtube.com/t/terms.  

  MinUddannelse har desuden: 

  • (DYB) Integration til Google Suiten 
  • (DYB) Integration til Office365 
  • Direkte videosøgning via SkoleTube samt adgang til SkoleTubes værktøjer 
  • Direkte søgning via bibliotekernes fælles databrønd 
  • Direkte billedsøgning via Flickr 

  4.0 Formålet med behandlingasaktiviteterne  

  Behandling af ovenfornævnte personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktuel forpligtelse, jf. Databeskyttelsesforordningen atikel 6, pkt. B. Denne behandling sker på vegne af den dataansvarlige, hvortil behandling er nødvendig af hensyn som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. 

  Ovenfornævnte personoplysninger bliver behandlet til formålet, at skabe rammerne for en læringsplatform benyttet af skoleområdet indeholdende:  

  • årsplaner 
  • ugeplaner 
  • elevopgaver 
  • elev- og gruppeafleveringer 
  • digital forløbsafvikling og materialedistribution – og
  • den obligatoriske meddelelsesbog.  

  5.0 Databehandlere 

  Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.  

  Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

  Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder – databehandlere, herunder underdatabehandlere, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

  5.1 Tredjelandeoverførsler 

  Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere under underdatabehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. 

  6.0 Behandlingssikkerhed 

  Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

  Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. 

  En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.  

  7.0 Sikkerhed 

  Vi behandler alt data, herunder dine personoplysninger i overensstemmelse med de sikkerhedspolitikker, -processer og -kontroller, som er indeholdt i vores ISAE-3000 og ISAE-3402-2 certificerede ledelsessystemer for informationssikkerhed. Det betyder at dine personoplysninger beskyttes mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

  8.0 De registreredes rettigheder 

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i punkt 2.0. 

  Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

  8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder formålene med behandlingen, samt en række yderligere oplysninger. 

  8.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

  8.3 Ret til sletning 

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

  8.4 Ret til begrænsning af behandling 

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

  8.5 Ret til indsigelse 

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan – af grunde, der vedrører din særlige situation – bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Det fremgår af denne Privatlivspolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål. 

  8.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

  8.7 Tilbagekaldelse af samtykke 

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før du trak dit samtykke tilbage. 

  Hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer o.lign. via e-mail kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne. 

  8.8 Generelt 

  Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside: vejledning om de registreredes rettigheder. 

  9.0 Klage til Datatilsynet 

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på: 

  Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

  10.0 Opdatering af denne privatlivspolitik 

  Vi er forpligtet til at overholde grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel. 

  Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side. 

  Senest opdateret den 27. marts 2024.