1. Generelt

Disse handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Parterne (UVdata A/S og Kunden). Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i Kontrakten med Kunden. Handelsbetingelserne accepteres automatisk ved accept af kontrakten.

2. Rettigheder

Alle rettigheder af enhver art til produkterne og eventuelle senere opdateringer tilhører eksklusivt UVdata.
Ved tegning af abonnement og betaling af de til abonnementet knyttede afgifter erhverver Kunden en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til produktet og eventuelle senere opdateringer, indtil abonnementet ophører. Enhver overtrædelse af denne brugsret anses for at udgøre en væsentlig misligholdelse, der medfører øjeblikkelig ophævelse af brugsretten.
Produktet eller dele heraf må ikke videregives, herunder udlånes, sælges eller på anden måde stilles til rådighed for tredjepart.
UVdatas produkter eller dele heraf må ikke indarbejdes eller anvendes i anden software uden skriftlig tilladelse fra UVdata. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse til tredjemand.

3. Afhjælpning

Produkterne sælges i abonnement som de er uden nogen former for garanti.

4. Ansvarsfraskrivelse

Kunden kan under ingen omstændigheder gøre erstatningsansvar, herunder erstatningsansvar for produktansvar, gældende over for UVdata, ligesom kunden er forpligtet til at skadesløsholde UVdata for eventuelle krav, som af Kundens kontraktsparter måtte blive rejst mod UVdata
UVdata er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunden for indirekte skade eller tab, herunder driftstab, tab af data, goodwill og lignende følgeskade. UVdatas ansvar for skade eller tab kan i intet tilfælde overskride et års abonnementsafgift, og der er ikke knyttet bod/erstatning til hverken tilgængelighed/oppetid, svartider eller andre ydelser.
UVdata tager forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger, brand, beskadigelse af udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser UVdatas muligheder for at udføre sit arbejde.

5. Support

Der ydes support på adgangsmæssige forhold samt på fejl i produktet inden for normal arbejdstid på almindelige hverdage i tidsrummet 9.00 – 16.00 mandag til fredag 9.00-15.00
Der ydes ikke support af indholdsmæssig/faglig karakter, medmindre denne ydelse eksplicit er aftalt i kontrakten.
Der ydes normalt kun support til navngivne superbrugere. Navngivne superbrugere er angivet i kontrakten for produktet.
Henvendelser til supporten kan ske via mail på support@uvdata.dk eller pr. tlf. på det ønskede produks direkte nummer, som angivet på hjemmesiden under kontakt.

6. Produkter

UVdata forbeholder sig ret til uden varsel at frigive nye versioner af et produkt. Det er kunden ansvar at sikre at den til enhver tid fornødne infrastruktur i form af maskiner, software eller netværk i eget miljø er til rådighed til, at produktet kan driftafvikles tilfredsstillende.
Et abonnement omfatter normalt en licens til en eller flere produktenheder.
Såfremt et produkt forudsætter, at der erhverves en licens pr. bruger, er denne personlig og må ikke udlånes eller overdrages til andre af hensyn til sporbarhed og overholdelse af persondatalov.

7. Betaling og opsigelse

Abonnementsafgiften betales forud for 12 måneder ad gangen. UVdatas betalingsbetingelser er netto kontakt.
Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, tilskrives det udestående beløb morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler, og UVdata forbeholder sig retten til at standse levering efter skriftlig påmindelse om betaling
Aftalen er uopsigelig i Kontraktens bindingsperiode, der normalt er 36 mdr. Efter bindingsperioden forlænges Aftalen automatisk med et år af gangen, medmindre Kontrakten opsiges skriftligt af Kunden. Efter bindingsperioden kan Aftalen opsiges med et varsel på 12 måneder til ophør pr. d. 1. januar det efterfølgende år.
UVdata A/S kan til enhver tid opsige aftalen eller dele af denne, med 6 måneders varsel. En kontrakt/aftale kan i kontraktperioden/bindingsperioden aldrig reduceres til under den oprindelige kontraktværdi.

8. Prisregulering

UVdata forbeholder sig ret til at ændre priserne på sine produkter, herunder, men ikke begrænset til, at følge udviklingen i nettoprisindekset.

9. Lovvalg og værneting

Disse vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, skal afgøres af de danske domstole med Aalborg Byret som værneting.
10. Tavshedspligt

Hver Part skal behandle alle dokumenter og oplysninger modtaget fra den anden, som fortrolige, og må ikke bruge, videregive eller røbe nogen fortrolige dokumenter og oplysninger, undtagen til nødvendig anvendelse med henblik på opfyldelse af Parternes aftale.
Forpligtelser med hensyn til fortrolighed i overensstemmelse med denne bestemmelse skal opretholdes ved ophævelse af Parternes aftale, forudsat at de ikke er omfattet af information, der er almindelig kendt i offentligheden.

11. Ændring i vilkår

Disse vilkår kan til enhver tid ændres uden varsel og kan rekvireres på UVdatas hjemmeside.

Tekniske forudsætninger i Børn & Uddannelse

Browsere:

Chrome: maks. 1 år gammel

Firefox: maks. 1 år gammel

Microsoft Edge: Kun i forbindelse med Windows 10

Safari: v. 10 eller nyere

Leverandøren bestræber sig på at have understøttelse af nye browser versioner indenfor 3 md. efter ny version er frigivet til enterprisemarkedet

Klient OS:

Microsoft Windows 7, SP1 eller nyere. Leverandøren bestræber sig på at have understøttelse af nyeste Windows version indenfor 3 md. efter ny version er frigivet til enterprisemarkedet

For web produkter understøttes også MacOS OS X, version 10.10 eller nyere

Hardware:

Minimum skærmopløsning 1280×1024

Det er desuden en forudsætning af Kundens brugere har en moderne PC (maks. 4 år, minimum 4GB RAM) samt en bredbåndsforbindelse til Internettet med adgang til port 80 (HTTP) og 443 (HTTPS).

2GB ledig harddisk plads til applikationer, der kræver installation på brugerens lokale harddisk

Kunden skal, indenfor en frist på seks (6) måneder, opgradere egen installation i overensstemmelse med 3. part Leverandørens anbefalinger og levetidssupport. Ved akutte sikkerhedsmæssige forhold kan leverandøren dog tilsidesætte dette varsel.

Produktspecifikke krav:

For enkelte produkter kan der forekomme ekstra krav til installation basissoftware. Det kan f.eks. være

  • Microsoft Office
  • .NET Framework

Herudover kan der være krav om, at Kundens brugere fra deres PC har adgang til KMDs CAP/IP netværk

Er dette tilfældet, vil det være beskrevet som produktspecifikke krav til det enkelte produkt

Mobile løsninger:

Mobile løsninger kræver en smartphone med enten Android eller iOS. Følgende versioner understøttes:

Android: 4.4 (Kitkat) eller nyere

iPhone: iOS8 eller nyere

For KMD Elev gælder endvidere følgende:

Kunden skal have etableret forbindelse mod Leverandørens driftsmiljø via en redundant CAP/IP forbindelse, således at medarbejderne kan tilgå ASP-servicen. Alternativt at Kunden anskaffer en tilsvarende form for sikker adgang til leverandørens net.

Kunden skal installere klientapplikationen, SAP GUI direkte på brugernes PC’er. Forbindelse til SAP R/3 kan ikke etableres før KMD CAP/IP er implementeret.

KMD-CAP/IP er KMD’s løsning for beskyttet TCP/IP-net (Extranet) mellem KMD og kunde. Alternativt kan Kunden vælge at anvende en Citrix løsning, såfremt Kunden har de fornødne CAL licenser, hvor klient-applikationen installeres på en central Citrix-server i ASP-servicen, hvorigennem brugerne kan køre applikationen.

En sådan Citrix server har lukket en række standardfunktioner i Citrix, som ikke er nødvendige for afviklingen af ASP-servicen, for at sikre tilstrækkelig performance, stabilitet og virussikkerhed.

Kunden skal sikre tilstrækkelig netværkskapacitet fra det punkt hvor den enkelte medarbejder kobler op mod ASP-servicen. Svartiden bør ikke være mere end 3 millisekunders netværkssvartid mellem klientapplikationen og den centrale service hos Leverandøren, alternativt mellem medarbejderens computer og Citrix serveren. Linjekapacitet bør være 2 Mb/s plus 256 Kbps pr. samtidig bruger.

GDPR, IT-erklæringer mv.:

UVdata A/S får årligt udarbejdet hhv. ISAE 3000 (GDPR) samt ISAE 3402-2 IT erklæringer der dokumenterer virksomhedens overholdelse af gældende lovgivning og som ansvarlig databehandler og som dataansvarlig. Prisen for en IT erklæring er kr. 10.000,- ex moms. 

UVdata A/S assisterer den dataansvarlige kunde med GDPR relaterede forpligtelser, som den dataansvarlige selv er i stand til at udføre, til en fast timepris på kr. 1195,- ex moms.