Opdatering af MinUddannelse

Juli 2016 opdateres MinUddannelse. På disse sider gennemgås ændringerne kort i overskriftsform for at give et overblik over de nye funktioner.

Lærerens forside

På lærerens forside er der sket tre forandringer hen over sommerferien. Hver ændring forklares kort herunder og de to sidstnævnte uddybes i deres respektive afsnit senere i dette dokument.

Holdoversigten

Visningen af de enkelte hold er blevet mindre forstået således at de røde kasser fylder mindre på skærmen nu. Ydermere vises holdets navn nu på to linjer når dette er relevant. På fanen ”Alle hold” har visningen i kasserne tilmed ændret sig således, at fagets er blevet sekundært, mens klassens navn er blevet fremhævet for at lette udsøgningen af relevante hold.

Nyhedsstrøm

I højre side af skærmbilledet præsenteres læreren nu for en nyhedsstrøm samt en række instruktionsvideoer. Se mere under afsnittet Nyhedsintegration.

Holdadministration

Der er fremover adgang for alle medarbejdere til skolens holdadministration direkte fra dennes forside. Funktionen findes nederst til venstre på siden. Se mere under afsnittet Holdadministration.

Forsiden af MinUddannelse: I højre side ses nyheder og instuktionsvideoer og herunder adgang til administration af hold og klasser.

Holdadministration

Efter denne opdatering af MinUddannelse indeholder lærerens forside nu en vigtig ny funktion kaldet Holdadministration. Her kan medarbejderne fremover administrere skolens hold, klasser og grupper, funktioner som dels før i tiden kun kunne foretages af personer med skoleadministratorrolle og dels helt nye funktioner til oprettelse af lokale klasser/grupper på skolen.

Fagtildeling

Fagtildelingen er flyttet ind på lærersiden under holdadministrationen.
Herfra kan skabelonen som skolens faghold oprettes ud fra laves.

fagtildeling juli16

Hvis der sætte set flueben ud for et klassetrin og et fag oprettes faghold til alle klasser på dette trin.

Hold

Alle med en lærerrolle kan nu oprette og rette en hold. For at oprettet et hold vælges opret nyt hold. Ved tryk på ”opret nyt hold” kommer nedenstående billede frem, hvor holdets oplysninger indtastes. Herefter kan eleverne tilføjes og holdet er oprettet.

opret hold juli16

Klasser og grupper

På fanen ”klasser og grupper” kan du se en oversigt over de klasser som importeres fra elevsystemet og UNI-Login. Ønsker du at lave ændringer på klasserne i MinUddannelse, så kan du oprette en klasse/gruppe.

opret klasser juli16

Til nye klasser/grupper kan du selv bestemme navn og hvilket klassetrin klassen skal optræde som i listen. Du kan også vælge hvilke klasser du vil hente elever fra og hvilke elever du vil have på holdet.

ret gruppe juli16

I rubrikken ”Tilmeldte elever” kan du både søge på en årgang ’7’, på en klasse ’7A’ eller på en specifik elev. Herefter kan den eller de elever du ønsker tilføjes til holdet.
Hvis du søger en klasse frem har du mulighed for at vælge at tilføje alle elever på én gang, du kan også tilføje enkelte elever. Du kan også vælge eleverne efter køn, hvis du ønsker det.

Nyhedsintegration

Nyheder

Fremover vil de tre seneste nyheder blive præsenteret på medarbejderens forside af MinUddannelse. Vi vil forsøgsvis også placere nærværende og fremtidige opdateringsdokumenter i nyhedsstrømmen, for at understøtte vores kunder i formidlingen af disse opdateringsnyheder til den enkelte bruger.

Instruktionsvideoer

Videobiblioteket indeholder tekniske instruktioner til den funktionelle brug af MinUddannelse. Yderligere er de efterspurgte praksis relaterede videoer (også til specialområdet) fra de pædagogiske it-konsulenter ved Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune også gjort tilgængelige.

Skolekalender

En helt ny funktion i MinUddannelse er Skolekalender som vil være en understøttende funktionalitet i forbindelse med årsplanslægningen.
I skolekalenderen kan der oprettes bl.a. ferieperioder, emneuger eller andre begivenheder.

Årsplan

Visningen af årsplanen er ændret til nu at blive præsenteret vertikalt for at give en bedre visuel fremstilling af simultane forløb. Medarbejderen kan selv skifte mellem uge- og dagsvisning på knapperne umiddelbart under fanerne ”Kalender” og ”Fælles mål”.

Forløbene optræder nu som aktive elementer på årsplanen hvilket betyder at medarbejderen kan trække forløb frit mellem skemalagt og ikke skemalagt position. Er forløbet skemalagt kan perioden for afvikling af dette ligeledes ændres ved at trække i top eller bund af forløbet hvorved afviklingsdatoerne ændres henholdsvis. Skal forløbet skubbes med samme afviklingsinterval kan dette gøres ved at trække det til nyt sted på årsplanen. Det er naturligvis stadig muligt at åbne forløb direkte fra årsplanen med et klik hvor afviklingsdato også kan reguleres som vanligt ved angivelse af start- og slutdato.
Oversigten med de i årsplanen anvendte fællesmål findes nu som fane øverst til højre på holdets årsplan. En overordnet beskrivelse af årsplanen kan tilføjes på fanen ”Beskrivelse”. Beskrivelsen kan ses af elever og forældre når årsplan er knyttet på et hold.

Årsplanen: Du kan nu trykke på et forløb og flytte det rundt i årsplanen. Forløb slettet fra årsplanen kan ses nederst til venstre.

Det er også blevet muligt at kalde en oversigt frem med forløb, som er blevet slettet fra årsplanen. Her kan du finde forløb som er slettet fra årsplanen. Forløbene kan ikke findes igennem biblioteket.

 

Forlagsmateriale

Materiale fra forlaget Clio er nu at finde i forløbsbiblioteket samt som indholdselementer på forløbssiden sammen med materialerne fra Gyldendal og Alinea. For alle tre forlag er det gældende at indlæsning af materiale foregår løbende.

Profilbillede

På profil-ikonet i øverste højre hjørne er det nu muligt at indsætte et profilbillede. Hvis eleverne indsætter et billede her bliver det vist på holdoversigten. På samme måde som hvis skoleadministrator satte billeder ind tidligere.