Kære bruger på MU Elev-fravær,

På denne side kan du – som noget særligt – finde de nødvendige vejledninger og videoer til at ibrugtage MU Elev-fravær. Er der noget du mangler, eller er der – som anført enkelte steder – noget du har brug for at rekvirere, kan du kontakte vores support eller produktkonsulenter.
Supporten kan du finde kontaktoplysinger på her: UVdata – SUPPORT.

/Team MU


Administrativt personale (sekretær / skoleleder / afd.leder)

OBS! For at opnå adgang til MU Elev som “Adm. personale” skal man i skolens administrative værktøjer have én af de to STIL-roller “Leder” eller “Ledelse”. Dette sker for at sikre at en personales adgang termineres ved ophør af ens ansættelsesforhold.

PDF-vejledning til Adm. personale

Vejledningen indeholder en generel introduktion til MU|Elev som værktøj, herunder menuen og sidens opbygning. Derudover finder du særlig information ift. ibrugtagningen og driften af MU Elev-fravær.

VIDEO-vejledninger til Adm. personale

Ovenstående vejledning suppleres med følgende to videovejledninger, hvor de væsentligste pointer fra hhv. Opsætning og Daglig drift gennemgås:

MU Elev · Videovejledning :: Adm. personale :: OPSÆTNING

MU Elev · Videovejledning :: Adm. personale :: DAGLIG DRIFT


Skolens pædagogiske personale/undervisere (lærere / pædagoger)

PDF-vejledning til pædagogisk personale/undervisere

Vejledningen giver en opgave-baseret indflyvning til anvendelsen af MU Elev-fravær som værktøj til registrering af fravær på skolen.

VIDEO-vejlening til undervisere

Arbejder du på skolen som lærer, pædagog og/eller vikar, og har du til opgave at arbejde med at registrere og analysere elevernes fravær, så kan du også få hjælp i denne video:

MU Elev-fravær · Videovejledning :: Underviser


Forældre

PDF-Vejledning til forældre (DANSK)

Skulle du have behov for at se, hvorledes forældrenes muligheder er for at indmelde og følge børnenes fravær, så kan du få et indblik i dette via denne skriftlige vejledning:

VIDEO-Vejledning til forældre (DANSK)

Forældrene har for nuværende alene adgang til en video på dansk. Der planlægges dog også med en version på engelsk inden udgangen af indeværende kalenderår. Den danske video kan ses her:

MU Elev-fravær · Videovejledning · Forældre (DANSK)

MU Elev-fravær · VIdeo introduction · Parents (ENG)

OBS! Ved kontakt til vores MU Elev-support kan rekvireres vejledninger til brug for to-sprogede familier/forældre. På nuværende tidspunkt findes der vejledninger på følgende sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Arabisk
 • Russisk
 • Tigrinya (Etiopien)

Registrering af særligt fravær (fælles orientering)
Særligt til Adm. personale + Undervisere

For enkelte elever opleves der behov for at kunne foretage en særlig registrering af fraværet ifm. praktikophold, andet skoleophold (fx Julemærkehjem etc.), perioder med nedsat skema o.lign.

Håndteringen heraf i MU Elev forventes ændret markant i løbet af indeværende skoleår, men for nuværende henviser vi til følgende særskilte skriftlige vejledning:


Forvaltningspersonale

PDF-vejledning til pædagogisk personale/undervisere

Vejledningen giver en opgave-baseret indflyvning til anvendelsen af MU Elev-fravær som værktøj til registrering af fravær på skolen.

VIDEO-Vejledning til fovaltningsmedarbejdere

Som forvaltningsmedarbejder har du tillige adgang til en vejledningsvideo. Denne video kan ses her:

MU Elev-fravær · Videovejledning · Forvaltning (v. 1.0)


Om orientering af forældre ved ibrugtagning af SMS-modul
(kun for kommuner med tilvalgt SMS-modul)

Som beskrevet ved produktpræsentationen, så er det muligt at tilkøbe SMS-notificering af forældre. Dette kan således benyttes på en måde, så forældre, medforældre, værge eller anden tilknyttet relation (såfremt de har anført et mobiltelefonnummer) an modtage en SMS når skolens personale udfører én af følgende handlinger:

 • Godkender/Afviser anmodning om ekstraordinært fravær
 • Registrerer Sygdom eller Ulovligt fravær på siden Fravær > Registrering (der er det pædagogiske personales startside – også kalder den digitale dags-/lektionsprototkol).

Førend man aktiverer afsendelsen af disse SMS’er, der som standard er slet fra i MU Elev, bør man orientere forældrene herom. Dette kunne fx ske ved en besked på AULA – eller på anden vis, alt efter skolens kanal- og kommunikationsstrategi.

Et forslag til en sådan besked til forældrene kunne se således ud:

Kære forældre,

I forbindelse med overgangen til vort nye fraværsregistreringsværktøj, MU Elevfravær, ændres også praksis ift. såvel registrering som beskeder ift. fraværet. Således skal I som forældre i fremtiden indmelde kendt fravær via ”Indmeld fravær”-widget’en fra UVdata i AULA. Her kan I såvel indmelde sygdom (der fx også dækker kortere dagsfravær, herunder fx læge-, tandlæge- og speciallægebesøg) som I kan ansøge om ekstraordinær fravær (v. større familiebegivenheder og/eller ferie udenfor skoleferierne).

I forbindelse med skiftet vil I fremover tillige modtage SMS’er fra skolen, når/hvis man godkender/afviser ønsker om ekstraordinær frihed samt hvis skolen registrerer ulovligt fravær for jeres barn. Vi skriver dette for at gøre jer opmærksomme på denne procedureændring. Jf. den fremsendte vejledning (video og PDF), så er det muligt at vælge ikke at modtage disse SMS’er. Vi skal dog i givet fald gøre opmærksom på, at fravælger man dette, så forventes det at man selv holder sig orienteret om sit barns fravær i historikken på barnets elevkort i MU Elevfravær. Her vil evt. registreringer såvel som godkendte/afviste ønsker om ekstraordinær frihed altid kunne tilgås.

(…)

Der er naturligvis alene tale om et forslag. En sådan besked vør altid tilpasses en kommunes strategi for kontakt til forældrene, men hovedpointen i ovenstående er, at forældre skal orienteres forud for overgangen til SMS-notificeringen, ligesom de skal orienteres om, at de naturligvis kan vælge ikke at modtage disse SMS’er.


Særligt ift. procedure ved kvartalsafslutning
(Forvaltning + Adm. personale)

Sådan som MU Elev-fravær er bygget op, er jeres fraværsstatistikker grundlæggende udstillet som fleksibel registrering. Dette er den måde men I værktøjet registrerer fravær; så hyppigt som skolen/kommunen har aftalt på de respektive årgange.

Ved afslutningen af et kvartal er der særligt én vigtig liste, der danner grundlag for kommunale handlinger; listen med ulovligt fravær over 15% i indeværende/afsluttede kvartal. Denne liste danner grundlag for en evt. sagsoverdragelse til kommunalbestyrelsen, der har mulighed for at sanktionere familien og evt. vælge at fratage familiens børne-/ungeydelse, grundet det høje fravær.

Ved initieringen af denne proces, skal den indledende handlingsliste altid laves på baggrund af Minimumsberegningen, da dette er den lovmæssige liste, man skal initiere handlingerne ud fra. En sådan aktuel liste (indeværende kvartal) kunne se således ud:

Bemærk at der for Adm. personale og for Forvaltningsmedarbejdere er mulighed for at oprette lister, der beregner ud fra Minimumsregistrering.

Man må dog gerne benytte en hyppigere registrering som undskyldelig faktor (se skrivelse fra STUK’s jurister herunder), hvorfor enhver sagsbehandling kan vedlægges et print/en PDF-eksport af elevkortet, der til hver en tid viser den fleksible registrering. Afviger den fleksible registrering fra minimumsregistreringen (denne vil ofte være lavere, da der ikke afrundes til halve/hele dages fravær), så kan kommunalbestyrelsen undlade at sanktionere familien på denne baggrund.

Fra STUK’s side er dette beskrevet på følgende måde:

Vedr. hyppigere fraværsregistering, fx lektionsregistrering

Styrelsen kan hertil oplyse, at af bemærkningerne til lov nr. 278 af 26. marts 2019, at børne- og ungeydelsen skal standses, hvis der ikke er undskyldelige omstændigheder for fraværet.
Som undskyldelige omstændigheder kan efter STUKs opfattelse i princippet henregnes enhver saglig og relevant omstændighed. Det er STUKs umiddelbare vurdering, at det vil kunne være både sagligt og relevant at inddrage oplysninger fra en lektionsbaseret tidsregistrering, hvis denne viser et væsentligt lavere ulovligt fravær end det indberettede efter bekendtgørelsens regler.

Af anførte årsager er det derfor vigtigt at understrege, at en mulig arbejdsgang i en given kommune kunne være:

 1. Foretag systematisk fraværsregistrering i løbet af kvartalet
 2. Ved afslutningen af kvartalet genereres på skoleniveau (Adm. Personale/Forvaltning) to lister : den ene beregnet ud fra Minimumsberegning, og den anden beregnet ud fra Fleksibel registrering.
 3. Sagsbehandlingen initieres ud fra den førstnævnte liste, men dokumentationen vedlægges på baggrund af den hyppigere registrering; Fleksibel registrering.
 4. Sagsbehandlingen og kommunalbestyrelsens afgørelse om evt. sanktionering må lovligt træffes på baggrund af den udskrevne fraværshistorik på elevens stamkort, Elevkortet.

Således håndteres registreringen af fraværet og databehandlingen korrekt med baggrund i anførte, og der er incitament til at foretage en hyppigere og mere retvisende fraværsregistrering med hjælp fra MU -Elev-fraværs fleksible registreringsværktøj.