1. Generelt

Disse handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Parterne (UVdata A/S og Kunden). Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i Kontrakten med Kunden. Handelsbetingelserne accepteres automatisk ved accept af kontrakten.

2. Rettigheder

Alle rettigheder af enhver art til produkterne og eventuelle senere opdateringer tilhører eksklusivt UVdata.
Ved tegning af abonnement og betaling af de til abonnementet knyttede afgifter erhverver Kunden en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til produktet og eventuelle senere opdateringer, indtil abonnementet ophører. Enhver overtrædelse af denne brugsret anses for at udgøre en væsentlig misligholdelse, der medfører øjeblikkelig ophævelse af brugsretten.
Produktet eller dele heraf må ikke videregives, herunder udlånes, sælges eller på anden måde stilles til rådighed for tredjepart.
UVdatas produkter eller dele heraf må ikke indarbejdes eller anvendes i anden software uden skriftlig tilladelse fra UVdata. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse til tredjemand.

3. Afhjælpning

Produkterne sælges i abonnement som de er uden nogen former for garanti.

4. Ansvarsfraskrivelse

Kunden kan under ingen omstændigheder gøre erstatningsansvar, herunder erstatningsansvar for produktansvar, gældende over for UVdata, ligesom kunden er forpligtet til at skadesløsholde UVdata for eventuelle krav, som af Kundens kontraktsparter måtte blive rejst mod UVdata
UVdata er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunden for indirekte skade eller tab, herunder driftstab, tab af data, goodwill og lignende følgeskade. UVdatas ansvar for skade eller tab kan i intet tilfælde overskride et års abonnementsafgift, og der er ikke knyttet bod/erstatning til hverken tilgængelighed/oppetid, svartider eller andre ydelser.
UVdata tager forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger, brand, beskadigelse af udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser UVdatas muligheder for at udføre sit arbejde.

5. Support

Der ydes support på adgangsmæssige forhold samt på fejl i produktet inden for normal arbejdstid på almindelige hverdage i tidsrummet 9.00 – 16.00 mandag til fredag 9.00-15.00
Der ydes ikke support af indholdsmæssig/faglig karakter, medmindre denne ydelse eksplicit er aftalt i kontrakten.
Der ydes normalt kun support til navngivne superbrugere. Navngivne superbrugere er angivet i kontrakten for produktet.
Henvendelser til supporten kan ske via mail på support@uvdata.dk eller ved at kontakte UVdatas på 72287030.

6. Produkter

UVdata forbeholder sig ret til uden varsel at frigive nye versioner af et produkt. Det er kunden ansvar at sikre at den til enhver tid fornødne infrastruktur i form af maskiner, software eller netværk i eget miljø er til rådighed til, at produktet kan driftafvikles tilfredsstillende.
Et abonnement omfatter normalt en licens til en eller flere produktenheder.
Såfremt et produkt forudsætter, at der erhverves en licens pr. bruger, er denne personlig og må ikke udlånes eller overdrages til andre af hensyn til sporbarhed og overholdelse af persondatalov.

7. Betaling og opsigelse

Abonnementsafgiften betales forud for 12 måneder ad gangen. UVdatas betalingsbetingelser er netto kontakt.
Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, tilskrives det udestående beløb morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler, og UVdata forbeholder sig retten til at standse levering efter skriftlig påmindelse om betaling
Aftalen er uopsigelig i Kontraktens bindingsperiode, der normalt er 36 mdr. Efter bindingsperioden forlænges Aftalen automatisk med et år af gangen, medmindre Kontrakten opsiges skriftligt af Kunden. Efter bindingsperioden kan Aftalen opsiges med et varsel på 12 måneder til ophør pr. d. 1. januar det efterfølgende år.
UVdata A/S kan til enhver tid opsige aftalen eller dele af denne, med 6 måneders varsel. En kontrakt/aftale kan i kontraktperioden/bindingsperioden aldrig reduceres til under den oprindelige kontraktværdi.

8. Prisregulering

UVdata forbeholder sig ret til at ændre priserne på sine produkter, herunder, men ikke begrænset til, at følge udviklingen i nettoprisindekset.

9. Lovvalg og værneting

Disse vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, skal afgøres af de danske domstole med Aalborg Byret som værneting.
10. Tavshedspligt

Hver Part skal behandle alle dokumenter og oplysninger modtaget fra den anden, som fortrolige, og må ikke bruge, videregive eller røbe nogen fortrolige dokumenter og oplysninger, undtagen til nødvendig anvendelse med henblik på opfyldelse af Parternes aftale.
Forpligtelser med hensyn til fortrolighed i overensstemmelse med denne bestemmelse skal opretholdes ved ophævelse af Parternes aftale, forudsat at de ikke er omfattet af information, der er almindelig kendt i offentligheden.

11. Ændring i vilkår

Disse vilkår kan til enhver tid ændres uden varsel og kan rekvireres på UVdatas hjemmeside.